Vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà ở và công trình xây dựng

𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐨̛̉ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠

𝐴𝑛ℎ 𝐵 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑁𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑎𝑛ℎ 𝐵 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑝ℎ𝑒́𝑝 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡, 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 đ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑜́𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑎 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑖 𝑦𝑒̂́𝑢, 𝑑𝑒̂̃ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑙𝑢́𝑛, 𝑐𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑎 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑑𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑢́𝑛, 𝑟𝑎̣𝑛 𝑛𝑢̛́𝑡 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑜́. 𝑉𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑥𝑎̉𝑦 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̀𝑖 𝑏𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑎𝑛ℎ 𝐵 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔. 𝐴𝑛ℎ 𝐵 đ𝑎̃ 𝑡𝑖̀𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑎̣̂𝑛 𝐻𝑎̀ Đ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔.

𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖, 𝑽𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒍𝒂̣𝒊 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 𝑯𝒂̀ Đ𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒌𝒚́ 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒂𝒏𝒉 𝑩. 𝑻𝒉𝒆𝒐 đ𝒐́, 𝑻𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒒𝒖𝒂𝒚 𝒑𝒉𝒊𝒎, 𝒄𝒉𝒖̣𝒑 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖́ 𝒚́ 𝒈𝒉𝒊 𝒍𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒅𝒂̂́𝒖 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒃𝒂𝒐 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏𝒈, 𝒍𝒖́𝒏, 𝒓𝒂̣𝒏 𝒏𝒖̛́𝒕 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒙𝒂̂𝒚. 𝑵𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒓𝒂, 𝒕𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒎𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕, 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒐̂̉ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒅𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́, 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒊̃𝒏𝒉 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈…

Vi bằng được lập sẽ là căn cứ để anh B thỏa thuận với các nhà bao quanh và bồi thường thiệt hại đúng người đúng chỗ trong trường hợp lỗi phát sinh từ phía thi công xây dựng nhà anh nếu xảy ra tranh chấp.

𝑵𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒕𝒂̣𝒐 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒖̛́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏, 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒂̆𝒏 𝒄𝒖̛́ đ𝒆̂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑, 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒐̂̀𝒊 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒉𝒂̣𝒊. 𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂𝒚 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒓𝒂̃𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑, 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒕𝒂̣𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊, 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒖̛̀ 𝒓𝒖̉𝒊 𝒓𝒐 𝒌𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑.

Quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ LẬP VI BẰNG, xin vui lòng liên hệ:

🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞:  0919 256 838 – 091 339 2838

️ ️ ️ ️ ️

#vanphongthuaphatlaihadong

#thuaphatlai

#vibang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *