𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧, 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧, 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚

☘ Trong xã hội hiện nay chúng ta tham gia rất nhiều loại giao dịch có giá trị về tài sản như mua bán, chuyển nhượng, cho vay, cho mượn, cho thuê… nhưng không có bất kỳ sự bảo đảm nào dẫn đến rất nhiều rủi ro (vay mượn tiền không trả, giao nhận số tiền chuyển nhượng nhiều lần, giao nhận nhà không đúng hiện trạng, giao không đủ số lượng hàng hóa…) ảnh hưởng rất lớn đến các bên tham gia. Rất nhiều trường hợp không có bằng chứng về việc giao nhận tiền, giao nhận tài sản dẫn đến xảy ra nhiều tranh chấp, mâu thuẫn không thể giải quyết.

☘ Để hạn chế phát sinh nhiều tranh chấp và bảo đảm quyền lợi của mình, khách hàng nên yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng giao nhận tiền, tài sản nhằm tạo ra sự minh bạch trong giao dịch, từ đó tạo tiền đề cho việc thực hiện nghĩa vụ khi tham gia giao dịch về tài sản một cách hiệu quả nhất cũng như tạo được nguồn chứng cứ để giải quyết tranh chấp tại cơ quan Tòa án khi cần thiết.

𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒈𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏, 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏:

✅𝐺𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡, 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉,…

✅𝐺𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑦, 𝑚𝑢̛𝑜̛̣𝑛;

✅𝐺𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂, 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑢̛𝑜̛̣𝑛..

✅𝐺𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛;

✅𝐺𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛, 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐, 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑒̂́;

✅𝐺𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛, 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑣𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔;

✅𝐺𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ 𝑡ℎ𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑎́𝑛;

✅𝐺𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐.

𝐓𝐚̣𝐢 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟑𝟔 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐨́ 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡: “𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́ đ𝐞̂̉ 𝐓𝐨̀𝐚 𝐚́𝐧 𝐱𝐞𝐦 𝐱𝐞́𝐭 𝐤𝐡𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭; 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́ đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧, 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜, 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭”.

☘ Trong trường hợp này Vi bằng giao nhận tiền, tài sản là văn bản do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến sự kiện hành vi về việc có bên giao tiền, tài sản và bên nhận tiền, tài sản, chứng minh được sự kiện giao nhận diễn ra giữa các bên, kèm theo đó là hình ảnh, video về hành vi, sự kiện diễn ra để chứng minh cho sự ghi nhận của Thừa phát lại diễn ra trung thực, khách quan.

☘ Vì vậy lúc này Vi bằng là văn bản có giá trị là nguồn chứng cứ, chứng minh cho hành vi, sự kiện giao nhận tiền, tài sản đã diễn ra là căn cứ để các bên thực hiện đúng theo nghĩa vụ đã giao kết và trở thành nguồn chứng cứ trước cơ quan có thẩm quyền khi diễn ra tranh chấp.

Quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ LẬP VI BẰNG, xin vui lòng liên hệ:

🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞:  0919 256 838 – 091 339 2838

#vanphongthuaphatlaihadong

#thuaphatlai

#vibang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *