THỎA THUẬN TÀI SẢN TRONG HÔN NHÂN

𝑻𝒉𝒐̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒉𝒐̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒐̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂𝒖 𝒍𝒚 𝒉𝒐̂𝒏, 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒏𝒖𝒐̂𝒊 𝒄𝒐𝒏

𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎𝑦, 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑑𝑢̛́𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑣𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑘𝑒́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑎̆𝑚 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑘𝑒́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛, 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑜̛̣ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑘𝑦̀ ℎ𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑙𝑦 ℎ𝑜̂𝑛, 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑐𝑜𝑛 đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑢̛́ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑢̛̣𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛.

Ngày 14/04/20xx, ông Nguyễn Văn A và Trần Thị B cùng nhau đến Văn phòng Thừa phát lại quận XX để yêu cầu lập Vi bằng sự việc, sự kiện hai ông bà A, B cùng nhau thỏa thuận về tài sản sau ly hôn. Hai ông bà cùng nhau xác định tài sản chung phát sinh trong thời kỳ hôn nhân như sau:

👉Tài sản 1: 01 (một) thửa đất có diện tích 100,0m2 tại địa chỉ: Xã X, huyện Y, thành phố Z.

👉Tài sản 2: 01 (một) thửa đất có diện tích 300,0m2 tại địa chỉ: Xã U, huyện K, thành phố Z.

👉Tài sản 3: 01 (một) thửa đất có diện tích 80m2 cùng tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà 05 (năm) tầng, 01 (một) tum tại địa chỉ: Số 10 đường A, phường B, thành phố C.

👉Tài sản 4: Xe oto nhãn hiệu Toyota, kiểu máy Camry 2.0 đời 2021.

👉Cùng thỏa thuận về quyền nuôi 02 (hai) cháu là Nguyễn Minh C và cháu Nguyễn Hà D.

𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝑽𝒊 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈, 𝒐̂𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑽𝒂̆𝒏 𝑨 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̀ 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑩 đ𝒂̃ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈, 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒔𝒐̛̉ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒏𝒆̂𝒖 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒔𝒂𝒖:

✅ Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 1, 2 𝑜̂𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝐴 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔. 𝐵𝑎̀ 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑖̣ 𝐵 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 1,2.

✅ Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 3: 𝑏𝑎̀ 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑖̣ 𝐵 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉𝑎 đ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂́𝑡. 𝑂̂𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝐴 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛.

✅ Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 4: 𝑂̂𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝐴 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑥𝑒 𝑜𝑡𝑜.

✅ 𝑂̂𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝐴 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̀ 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑖̣ 𝐵 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑎́𝑢 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐶 𝑣𝑎̀ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑎̀ 𝐷 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑠𝑎𝑢:

🌼 𝑂̂𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝐴 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎́𝑢 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐶.

🌼 𝐵𝑎̀ 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑖̣ 𝐵 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎́𝑢 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑎̀ 𝐷.

👍👍👍𝐾𝑒̀𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑙𝑦 ℎ𝑜̂𝑛, 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑒̂𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛𝑒̂𝑢 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑜̂𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝐴, 𝑏𝑎̀ 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑖̣ 𝐵 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛, 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛,…

𝑴𝒐̣𝒊 𝒕𝒉𝒂̆́𝒄 𝒎𝒂̆́𝒄 𝒙𝒊𝒏 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂:

𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 091 339 2838 ️ ️ ️ ️ ️ ️

#vanphongthuaphatlaihadong

#thuaphatlai

#vibang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *