THỪA PHÁT LẠI LÀ GÌ? Kỳ 3: Văn phòng Thừa phát lại là gì?

𝐊𝐲̀ 3: 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀? 𝐂𝐨́ 𝐯𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐠𝐢̀?

Điều 17 Nghị định 08/2020/NĐ-CP nêu rõ:

𝑉𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁𝑔ℎ𝑖̣ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑜́ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛.

Theo đó, Văn phòng Thừa phát lại có quyền ký hợp đồng lao động với Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ làm việc cho văn phòng mình. Do đó, có nghĩa vụ quản lý Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ.

𝐁𝐨̛̉𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐨̂̀𝐦:

– 𝑇𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑡 𝑡𝑎̀𝑖 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢, 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑜̛̀, ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛;

– 𝐿𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑒̂́ đ𝑎̃ 𝑥𝑎̉𝑦 𝑟𝑎 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛, đ𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑜̣𝑐 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑎̂́𝑡, 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛…

– 𝑋𝑎́𝑐 𝑚𝑖𝑛ℎ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑎́𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢;

– 𝑇𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑎́𝑛, 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑜̀𝑎 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣.

🏢🏢🏢THÔNG TIN LIÊN HỆ

• 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

• 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 0️⃣9️⃣1️⃣9️⃣2️⃣5️⃣6️⃣8️⃣3️⃣8️⃣️ – 0️⃣9️⃣1️⃣3️⃣3️⃣9️⃣2️⃣8️⃣3️⃣8️⃣

️ ️ ️ ️ ️

#vanphongthuaphatlaihadong

#thuaphatlai

#vibang