THỪA PHÁT LẠI LÀ GÌ? Kỳ 4: Thừa phát lại không được làm gì?

Bên cạnh những nhiệm vụ, công việc Thừa phát lại được làm, Điều 4 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định những việc Thừa phát lại không được làm gồm:

𝑇𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑥𝑎̂𝑚 ℎ𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛, 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛, 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛.

– Đ𝑜̀𝑖 ℎ𝑜̉𝑖 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ đ𝑎̃ 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔.

– 𝐾𝑖𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛, 𝑡ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́, đ𝑎̂́𝑢 𝑔𝑖𝑎́, 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛.

– 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑢̣ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛, 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑜̛̣, 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝑐𝑜𝑛 đ𝑒̉, 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖, 𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑒̣ đ𝑒̉, 𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑛𝑢𝑜̂𝑖, 𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̀ 𝑛𝑜̣̂𝑖, 𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖, 𝑏𝑎́𝑐, 𝑐ℎ𝑢́, 𝑐𝑎̣̂𝑢, 𝑐𝑜̂, 𝑑𝑖̀, 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑜̛̣/𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔; 𝑐ℎ𝑎́𝑢 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑜̣𝑖 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑜̂𝑛𝑔, 𝑏𝑎̀, 𝑐ℎ𝑢́, 𝑐𝑎̣̂𝑢, 𝑐𝑜̂, 𝑑𝑖̀.

– 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑎̂́𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑐.

Quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ LẬP VI BẰNG, xin vui lòng liên hệ:

🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞:  0919 256 838 – 091 339 2838

#vanphongthuaphatlaihadong

#thuaphatlai

#vibang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *