𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭

𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 là một trong 05 (năm) Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên được thành lập tại thành phố Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của UBND Thành phố Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ Tư pháp góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và công dân.
Văn phòng chúng tôi hiện đang thực hiện các nghiệp vụ sau:
✅ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐱𝐞́𝐭 𝐱𝐮̛̉ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜;
✅ 𝐗𝐚́𝐜 𝐦𝐢𝐧𝐡 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐚́𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣, 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠;
✅ 𝐓𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̉𝐧 𝐚́𝐧, 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐨̀𝐚 𝐚́𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣;
✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐨̂́𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̉𝐧, 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐭𝐨̂́ 𝐭𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐓𝐨̀𝐚 𝐚́𝐧, 𝐂𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐚́𝐧 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣.
Để đáp ứng nhu cầu thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc pháp lý trong thực tế của sinh viên đang học tập, sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành luật, 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 luôn hỗ trợ tiếp nhận các bạn sinh viên đến thực tập, học việc và làm việc.
Trải qua quá trình thực tập, Văn phòng sẽ tiếp nhận vào làm việc những ứng viên đủ năng lực, yêu thích nghề nghiệp Thừa phát lại và muốn gắn bó với nghề.
Các ứng viên khi có nhu cầu thực tập trong môi trường nghề nghiệp Thừa phát lại, xin mời nộp hồ sơ về Văn phòng theo địa chỉ sau:
———————————————————
🔔🔔🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG 🔔🔔🔔
———————————————————
🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com
🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: ketoan.thuaphatlaihadong@gmail.com
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838
🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖
🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖