🇻🇳🇻🇳🇻🇳 𝐊𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟕𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐮̉ (𝟕/𝟓/𝟏𝟗𝟓𝟒-𝟕/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟒) 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

🇻🇳🇻🇳🇻🇳 𝐊𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟕𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐮̉ (𝟕/𝟓/𝟏𝟗𝟓𝟒-𝟕/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟒) 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
 
Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐮̉ – đỉnh cao của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, là thắng lợi lớn nhất của quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).
 
𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐮̉ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chiến thắng đó “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.”
 
🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
 
Hoà chung không khí hân hoan kỷ niệm của cả nước, Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông xin gửi lời biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tổng tư lệnh, chỉ huy trưởng của chiến dịch Điện Biên Phủ; các anh hùng liệt sĩ; Mẹ Việt Nam Anh hùng; các thanh niên xung phong… cùng toàn thể nhân dân cả nước đã tận tâm tận lực hy sinh góp phần làm nên 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 𝐯𝐢̃ đ𝐚̣𝐢 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐮̉.
—————————————————
🔔🔔🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG 🔔🔔🔔
—————————————————
🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com
🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: thuaphatlaihadong@gmail.com
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨 𝐎𝐀: https://zalo.me/1185111006830167616
🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖
🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖