Quy trình tống đạt văn bản

PHẠM VI ÁP DỤNG

  • Trưởng văn phòng Thừa phát lại
  • Thừa phát lại
  • Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại
  • Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ

NỘI DUNG QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

  • Tiếp nhận yêu cầu và ký Hợp đồng dịch vụ tống đạt
  • Thủ tục tống đạt
  • Giao nhận văn bản tống đạt
  • Thanh lý Hợp đồng dịch vụ tống đạt