Lập di chúc bằng vi bằng có giá trị pháp lý không?

𝐂𝐚̂𝐮 𝐡𝐨̉𝐢: Tôi đã lớn tuổi, có một số tài sản muốn để lại cho các con. Tôi mong muốn lập di chúc, được một số người tư vấn thì tôi có thể lập Vi bằng. Vậy nếu tôi lập di chúc bằng việc lập Vi bằng thì có giá trị pháp lý không?
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:
 
Bộ luật dân sự 2015 có quy định: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
 
𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜
 
Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.
 
𝐃𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐚𝐮:
 
👉 Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 
👉 Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
 
𝐍𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̣̂𝐲, pháp luật quy định di chúc có thể được lập thành văn bản hoặc lập di chúc bằng miệng. Di chúc bằng văn bản có 2 loại là một loại có người làm chứng và một loại không có người làm chứng. Trong trường hợp bạn lập di chúc bằng việc lập Vi bằng thì người làm chứng là Thừa phát lại.
 
𝐓𝐚̣𝐢 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟑𝟔 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟎/𝐍Đ-𝐂𝐏 𝐜𝐨́ 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:
 
Thừa phát lại được lập Vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc, trừ các trường hợp quy định tại Điều 37 của Nghị định này:
 
– Vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng;
– Vi phạm bí mật đời tư theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật dân sự;
– Các trường hợp thuộc thẩm quyền công chứng, chứng thực;
– Các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng;
– Ghi nhận sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ.
– Ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
– Ghi nhận sự kiện, hành vi không do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.
– Thừa phát lại được lập vi bằng các sự kiện, hành vi xảy ra trong phạm vi toàn quốc.
 
👉👉👉 Theo quy định trên thì Thừa phát lại có thẩm quyền lập Vi bằng ghi nhận sự việc lập di chúc của bạn.
 
𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟑𝟔 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟎/𝐍Đ-𝐂𝐏:
 
👉 Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật;
👉 Vi bằng là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 
𝐕𝐚̣̂𝐲 𝐧𝐞̂𝐧, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢. 𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̉𝐧 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̉𝐨 đ𝐚̉𝐦 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐪𝐮𝐚 đ𝐨̛̀𝐢.
—————————————————
✅ 𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡, 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̂𝐧.
✅ 𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́ đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̉𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐮́𝐧𝐠, đ𝐮̉ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦, 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐯𝐮̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐚̃ 𝐭𝐡𝐨̉𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧.
✅ 𝐕𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐓𝐨̀𝐚 𝐚́𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐮̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠, 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐦 𝐫𝐚̀, 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚.
—————————————————
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!
📣📣📣 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
—————————————————
🔔🔔🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG 🔔🔔🔔
—————————————————
🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com
🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: thuaphatlaihadong@gmail.com
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838
🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨 𝐎𝐀: https://zalo.me/1185111006830167616
🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖
🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖
️—————————————————
#vanphongthuaphatlaihadong
#thuaphatlai247
#thuaphatlai
#vibang